Menu

Cart

Content

Breadcrumb

ADAPTACJE PROJEKTÓW

Na czym polega adaptacja projektu typowego?

Adaptacja projektu typowego jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Polega ona na dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, strefy klimatycznej (zróżnicowane obciążenie śniegiem).Dodatkowo projekt musi zostać dostosowany do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub Decyzją o Warunkach Zabudowy.
W ramach adaptacji można również dokonać w projekcie pewnych zmian w zakresie jakie dopuszcza autor projektu typowego.
 
Kto może dokonać adaptacji projektu typowego?

Adaptację projektu można dokonać w naszej pracowni projektowej lub może jej dokonać projektant posiadający niezbędne uprawnienia.
 
Jakie są obowiązki projektanta, który adaptuje projekt?

Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:
 
•    Opracowanie projektu zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
•    Dokonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych
•    Dokonanie sprawdzenia konstrukcji budynku i dostosować ją do warunków lokalnych.
•    Dostosowanie instalacji wewnętrznych do wymagań inwestora oraz dostosowanie przyłączy mediów do warunków miejscowych na podstawie uzyskanych od dostawców mediów warunków przyłączenia.
•    Wprowadzenie ewentualnych zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu.
•    Podpisanie projektu jako autor adaptacji z podaniem niezbędnych uprawnień budowlanych
 
Za poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący. Projektant dokonujący adaptacji przejmuje całość odpowiedzialności za projekt obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.

Ranking English Bookmakers Artbetting.net
Ламперия от ЕМСИЕН-3
Дюшеме от emsien3.com